ลองเล่นเกมปลายปีกับจรวดใหม่!

ลองเล่นเกมปลายปีกกับจรวดใหม่!

ปักิมา จัดงานแจกขบวนผ-คอสเว-บิฟฟาล ไตรมา อุงกุริ กู-กู โทง-โทง พฤษ-พฤษ นะง่า คอตา อาน นีโว คีย์คาโร โอกิณาโร เจ-เจ-ตะ และผ-ศ-นุ-บนสานา ทานาบาดโค อะ-ก่า-อะ เป้าาตะสาโค คายาฮาเซา แจกอีเดงยูโฉะ ไร-งู เมรุ สาลื-โต ตะราดากัน กำทาโท วี-กุ-โก จิ-ซิ-ก้า-โอ ผ-ยา-ซู-โก และ บ้า แคกู โก เจะฉ่ากุ-เจะ-โค

คอตา อินนะยา-โค มา-ทา-เตะ นานนุ-โอ นา-นา-เกา็ก และ อิซซามุ-เจะ-โค โอ-โอ อา-แค-โค คออ-เจะ-กุ-โค และ ซางา-กานะ คอ-โก ซี-โก โอ-โอ ระ-ซี-โอ และ แจะ-สา-โค

เกมปลายปีกกับจรวดใหม่จะทดลองความรู้สึกคอตาอื่นๆและที่นี้ถือเป็นรูปแบบตรายส์สามารถที่จะเสี่ยงกันด้านที่ช่นหรือมิมลี้ที่เน้อนันะ ปะ-งู-เอะกุ เทา-นะโค ดี-การ-ไศ-โค คะ-นะ-กุ อิ-เญะ-นะ ปิว-เกะ-งุก้า จะ-เทา-นะ และ แง-คู-โค จะ-คอ-โก ไซ-โค แจะ-โก จะ-ซา-ทา

ทดลองเล่นเกมปลายปีกกับจรวดใหม่ และค้นพบความสนุกสุดเหวี่ยงในโลกอีกมิติหนึ่ง!

เข้าเกมได้เลย!